ششمین همايش ملی پيشرفت های معماری سازمانی

تاریخ شروع : 1401/08/25
تاریخ پایــان : 1401/08/26
وضعیت : پایان یافته

پنجمين همايش ملی پيشرفت های معماری سازمانی

تاریخ شروع : 1400/09/10
تاریخ پایــان : 1400/09/11
وضعیت : پایان یافته